Předmět naší činnosti - podrobně

- Vypracování návrhu závlahového systému

Správný návrh je nejdůležitějším předpokladem pro kvalitní funkci každého automatického závlahového systému (AZS). Ani sebelepší komponenty nezajistí efektivnost závlahy, pokud systém není dobře navržen. Nejspolehlivější způsob pro vytvoření přesného návrhu je osobní návštěva u zákazníka. Na konkrétním místě vám doporučíme vhodný typ automatického zavlažovacího systému (AZS) a navrhneme rozmístění postřikovačů, umístění ovládací jednotky. Posoudíme kapacitu vodního zdroje a možný způsob připojení. Pro zpracování návrhu systému a i následnou kalkulaci ceny je důležitá znalost celé řady údajů a existence přesného osazovacího plánu pozemku v měřítku. Automatický závlahový systém (AZS) se stále častěji stává samozřejmou součástí údržby každé okrasné či užitkové zahrady.

Při návštěvě seznámíme zákazníka s automatickým zavlažovacím systémem, zjistíme požadavky zákazníka (co vše chce zalévat). Zjistíme informace o velikosti a umístění pozemku, osazení rostlin a zdroji vody. Určíme umístění ovládací jednotky, čidla srážek, šachty s ventily, požadavky na průchodky pod chodníčky atd.

Dále vypracujeme schematický nákres navrhovaného závlahového systému. Na základě toho vypracujeme cenovou nabídku. Dále následuje dohoda o provedení díla včetně záruky za dílo. Na veškeré dodané komponenty a provedené práce poskytujeme záruku 2 roky, u vybraných komponentů je poskytována záruka až 5 let. Na základě sepsané dohody o provedení díla vydáme doklad o převzetí zálohy "na materiál" tj. cca 60% z ceny za dílo.

 

Navrhujeme a instalujeme závlahové systémy z komponentů značky:

                    

 

Příklady schematických nákresů AZS a zapojení:

Nákres č. 1.pdf (401,7 kB)
Nákres č. 2.pdf (325 kB)
Nákres č. 3.pdf (383,7 kB)
 

- Samotná realizace závlahy u zákazníka

Dle schematického nákresu se na pozemku vytyčí místa, kde budou umístěny postřikovače a kudy se povedou výkopy pro uložení hadic a elektroinstalace. V již vybudovaných zahradách lze sejmout travní drn, který následně po položení potřebného vedení je vrácen na původní místo. Zákazník nepozná místa výkopu do 14 dnů.  Do výkopů je uloženo vedení a elektrorozvody. Po položení rozvodů a montáži postřikovačů jsou výkopy zahrnuty a zhutněny, aby nedocházelo k propadání terénu. Zavlažovací systém je připojen na zdroj vody. Před montáží hlavic postřikovačů a osazením tryskami je systém propláchnut, aby se odstranily případné nečistoty, které se do potrubí mohly dostat při montáži. Je zapojena řídící jednotka, která ovládá elektromagnetické ventily, a tak vlastně řídí, co bude zavlažováno. K řídicí jednotce jsou připojena čidla vlhkosti vzduchu. Následuje odzkoušení, zda všechny postřikovače v jednotlivých částích fungují správně a zavlažují předepsanou výseč. Systém automatického zavlažování je zprovozněn a je naprogramována řídicí jednotka na potřebný čas a délku zalévání. Po té je systém předveden zákazníkovi. Zákazník je seznámen s manipulací AZS.

 

- Záruční a pozáruční servis jak u závlah námi vybudovaných, tak i u závlah realizovaných konkurencí

ZÁRUČNÍ SERVIS

Na materiál a montážní práce poskytujeme záruční dobu (ode dne převzetí) 24 měsíců. Během záruční lhůty dodavatel bezplatně odstraní všechny závady způsobené chybami ve výrobě, vadným materiálem nebo špatnou montáží. Dodavatel zodpovídá za jejich správnou funkčnost jen za předpokladu, že budou používány k účelu jim určenému a podle pokynů uvedených v návodu k obsluze a údržbě.

POZÁRUČNÍ SERVIS

Zákazníkům automatických závlahových systémů (AZS) nabízíme pozáruční servis všech značek.

 

- Zazimování závlah, jarní zprovoznění, sezónní opravy a servis závlah

Po ukončení sezóny je důležité odborně zazimovat celý AZS. Jako nejspolehlivější způsob zazimování upřednostňujeme vyfouknutí celého systému kompresorem se stlačeným vzduchem. Naše vybudované AZS jsou opatřeny prvkem pro jednoduché vyfouknutí celého systému. Jsme schopni, na základě předchozích zkušeností, zazimovat jakýkoliv systém.

Na začátku sezóny je nutné celý systém prohlédnout, případně propláchnout, poté pročistit nainstalované filtry a hlavice trysek, aby byl systém řádně funkční a připraven na další sezónu.

Kvalitně provedený AZS nepotřebuje během sezóny žádnou větší údržbu, pouze dle kvality vody čištění filtru a regulaci doby zavlažování podle ročního období. Tyto činnosti jsou při předávání AZS zákazníkovi vysvětleny a ten je schopen si svůj AZS obstarat sám.

Během sezóny může dojít k neočekávaným situacím, např. mechanickému poškození závlahového systému (poškození hlavic trysek, proseknutí hadic atd.), ale také k jiným problémům AZS, např. špatné nastavení ovládací jednotky zákazníkem, případně vyresetování. Jakoukoliv opravu jsme schopni řešit okamžitě, případně operativně po domluvě se zákazníkem.

 

- Opravy závlah vybudovaných konkurenčními firmami, případně závlah vybudovanými svépomocí

Poslední dobou přibývá zákazníků, kteří nejsou spokojeni s kvalitou vybudovaných AZS od konkurenčních firem. Těmto zákazníkům se snažíme vyhovět tak, aby při nejnižších nákladech byl jejich již vybudovaný AZS provozuschopný, kvalitní a spolehlivý. Při opravě se snažíme zachovat co nejvíce komponentů z původní AZS.

Časté jsou také opravy závlah vybudované svépomocí zákazníkem, který vzhledem ke své nezkušenosti se při vybudování dopouští častých chyb (suchá nebo naopak převlhčená místa, nelogické zapojení různých postřikovačů atd.). Opět se snažíme vyhovět tak, aby při nejnižších nákladech byl jejich již vybudovaný AZS provozuschopný, kvalitní a spolehlivý.

 

- Poradenská činnost ohledně kompletní dodávky vody v zahradě

Poradíme Vám s jakýmkoliv rozvodem či napojením na jakýkoliv zdroj vody. Jako zdroj vody může sloužit obecní voda, vlastní studna či vrt, záchytné nádrže s dopouštěním, případně voda z jiných zdrojů (řeka, rybník, potok).

 

- Prodej komponentů pro vybudování závlahového systému svépomocí

V případě vybudování závlahy svépomocí zákazníkem jsme ochotni a schopni dodat všechny potřebné komponenty k vybudování závlahového systému, ať již manuálního nebo automatického.

 

- Dodávka a montáž čerpací techniky do studní, jímek a nádrží

V dnešním nepřeberném množství čerpadel je pro nezkušeného zákazníka velmi složité vybrat si odpovídající čerpadlo k danému účelu tak, aby zbytečně nezaplatil více než musí. Jsme schopni poradit, nabídnout, případně namontovat čerpadla k jakémukoliv zdroji vody.

 

- Přímá spolupráce se zavedenou zahradnickou firmou a možnost realizace a provedení tzv. „zahrady na klíč“

Po celou dobu své působnosti spolupracujeme se zavedenou zahradnickou firmou. Při realizaci okrasné zahrady přímo spolupracujeme na vytváření jejího vzhledu, kdy se osobně účastníme spolu se zahradnicí prvotních a dalších setkání u zákazníka. Zpracováváme pro zahradnici návrhy zahrad, kdy tyto návrhy realizujeme v digitální podobně. Detailní rozmístění rostlin konzultujeme vždy před finální fází výsadby se zákazníkem. Díky přímé spolupráci nedochází k časovým prodlevám nebo nedorozuměním mezi závlahářem a zahradníkem. Jedná se tedy o velmi koordinovanou činnost při budování okrasné zahrady jako celku.

 

- Realizace zahradních jezer včetně dodání a kompletace filtračního systému

Vzhledem k častým požadavkům klientů jsme také přistoupili ke kompletním realizacím zahradních jezer včetně vybudování filtračního systému.

 

 - Pravidelná údržba zahradních jezer

U některých zákazníků provádíme na objednávku pravidelnou týdenní údržbu zahradního jezera, spočívající ve vyčištění filtračního zařízení, vyčištění a ostřihání odumřelých rostlin v jezeře, kontrola a úprava vody, drobné opravy způsobené pohybem osob v jezeře nebo kolem jezera (např. posunutí kamenů či oblázků). Také provádíme 2x ročně vysátí jezera jezírkovým vysavačem.

 

- Pravidelné (sečení) a sezónní úpravy trávníků (provzdušnění, přihnojení, vertikutace)

Na objednávku zákazníka provádíme pravidelné sečení trávníku během sezóny. Na počátku a po ukončení travní sezóny provádíme provzdušnění, vertikutaci a případně přihnojení trávníku.

 

- Úpravy terénních dispozic v místech nedostupných pro techniku

Provádíme úpravy terénních dispozic pro jejich lepší využití, a to převážně v místech nedostupných pro techniku, kdy tyto místa se musí upravovat ručně.

 

 - Drobné práce na zahradě dle přání klienta

Provádíme jakékoliv drobné práce spojené se zahradou např. vybudování záhonů v kopci, zhotovení přístřešku z PVC materiálu pro uschování sekačky a dřeva,  atd.